myslíme na příroduSýr na pánev
Madeta.cz

Pravidla soutěží na sociálních sítích

Všeobecná pravidla o soutěžích pořádaných na Facebookových stránkách společnosti Madeta a. s.

Pořadatel:
Madeta a. s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice

Organizátor:
Evil Friends s.r.o.

Doba a místo soutěží

Soutěže vždy probíhají na facebookové stránce Madeta a. s.: https://www.facebook.com/Madeta.AS a facebookové stránce Lipánek: https://www.facebook.com/madetalipanek. Soutěže probíhají v čase, který bude vždy uveden organizátorem či pořadatelem. Začátkem soutěží se rozumí jejich vyhlášení.

Možnost účastnit se soutěží:

Zúčastnit se může pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice. Zúčastněná osoba musí mít platný profil na Facebooku a musí dodržovat pravidla Facebooku. Možnost zúčastnit se soutěže nezahrnuje nákup zboží či služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.

Průběh soutěží a jejich vyhodnocení

Soutěže spočívají v zasílání příspěvků/komentářů vytvořených účastníky, přičemž odborná porota vybírá vítězný příspěvek nebo vyhrává poslední odpověď v rámci vymezeného času nebo vyhrává první, kdo uvede správnou odpověď. Způsob soutěžení bude vždy popsán při vyhlášení soutěží v rámci facebookového příspěvku organizátorem popř. pořadatelem.

Informování výherce a zaslání výhry

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou užity kontaktní údaje, které jsou zpřístupněné na jejich facebookovém profilu. Výhry jsou zaslány poštou jako standardní zásilku na výhercem určenou adresu. Doručení výhry do 30 dnů od vyhlášení výherce. Pokud nebude výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře do 5 dnů od jejího odeslání, jeho výhra automaticky propadá pořadateli.

Podoba příspěvků

Ze soutěží budou vyloučeny všechny komentáře či příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, jsou nemravné či jiným způsobem neslušné a porušující všeobecné mravní zásady společnosti. Dále jakékoliv příspěvky, které zachycují porušení zákona, jsou riskantní a vyobrazují neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky soutěží, aby jednali odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže či vyřadit ze soutěže účastníka s komentářem, který bude z výše uvedených důvodů nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvést důvod podobného rozhodnutí. Toto opatření platí i pro příspěvky, které nejsou nutně použité pro účast v soutěži.

Autorská a jiná práva

Osoba, která se zúčastní soutěží, ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku či komentáře a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je účastník povinen si ověřit, že je s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidly soutěží, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora může být zveřejněn na internetových stránkách www.madeta.cz a facebook profilech společnosti. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Každý účastník soutěže bere na vědomí, že v případě zapojení se do soutěže a vítězství v soutěži je pořadatel soutěže a/nebo organizátor oprávněn použít jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a názvu obce pro sdělení výherce na webové stránce pořadatele a na sociální síti facebook. Zapojením do soutěže je pořadatel oprávněn použít osobní údaje v rozahu e-mailové adresy pro zasílání marketingových sdělení. V souvislosti s realizací přímého marketingu má účastník soutěže oprávnění se prostřednictvím odkazu uvedeného v rámci zaslaného obchodního sdělení bezplatně odhlásit z jejich odebírání. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou pořadatelem zpracovávány z titulu zpracování osobních údajů na základě uzavření smlouvy, a to zapojením se do soutěže a z titulu oprávněného zájmu pořadatele a organizátora, a proto pokud nesouhlasí s výše uvedenými podmínkami, nemůže se soutěže zúčastnit. Soutěžící zároveň berou na vědomí, že tyto osobní údaje budou zpracovávány v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže.

Více informací o zpracování osobních údajů pořadatelem nalezne soutěžící na webových stránkách pořadatele www.madeta.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů

Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem soutěží. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěží jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

Soutěží se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora.

Pořadatel a organizátor soutěží neodpovídají za funkčnost aplikace, doručení zpráv a výher.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

V ostatním se soutěže a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Účast v soutěžích je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou zveřejněna v elektronické podobě na facebookových stránkách www.facebook.com/Madeta.AS a na https://www.facebook.com/madetalipanek. Každý Soutěžící je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně a bezvýhradně závazná.

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

0
myslíme na příroduSýr na pánev

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

cscsenensksk