myslíme na příroduVyhraj s romadurem
Madeta.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Jak Google využívá soubory cookie

Společnost MADETA a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 246/83, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, doručovací číslo: 370 50, IČ: 632 75 635, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 698 jako správce osobních údajů těmito Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje subjektů údajů zpracovává, na základě jakého titulu je zpracovává, jak dlouho je uchovává, komu je případně předává a jaká práva náleží subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů závisí od postavení subjektů údajů k Madetě jako správci osobních údajů.

1. Skupiny osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě, pokud lze podle takové informace osobu přímo nebo nepřímo identifikovat.

Madeta při zpracování osobních údajů může přijít do styku s následujícími údaji:

 • Základní osobní identifikační a kontaktní údaje nevyhnutelné pro plnění smlouvy a smluvních povinností. Do této kategorie patří tyto údaje:

 • jméno a příjmení,

 • adresa trvalého pobytu,

 • telefonní číslo,

 • e-mail,

 • bankovní spojení,

 • IČ, DIČ v případě, že je subjekt údajů podnikatel,

 • záznamy komunikace call centra.

 • Údaje nevyhnutelné pro zjištění a zajištění potřeb zákazníků:

 • cookies,

 • IP adresa,

 • záznamy komunikace z call centra,

 • informace o objednávkách.

 • Základní osobní identifikační a kontaktní údaje nevyhnutelné pro účast ve věrnostních programech nebo jim podobných programech.

 • Kamerové záznamy z prostor střežených kamerovými systémy z důvodu ochrany oprávněných zájmů Madety, kterými jsou ochrana majetku Madety a zdraví osob nacházejících se v prostorách chráněných kamerovými systémy. Prostory, ve kterých se kamerové systémy nacházejí, jsou náležitě označeny příslušnými upozorněními.

Madeta zpracovává výše uvedené osobní údaje pouze k vymezeným účelům, pouze na základě příslušných právních titulů pro zpracování, v rozsahu a po dobu nevyhnutelnou pro naplnění účelu jejich zpracování.

2. Právní titul pro zpracování osobních údajů

Madeta zpracovává osobní údaje subjektů v různém rozsahu a v závislosti na účelu jejich zpracování, a to:

 • bez souhlasu subjektů osobních údajů na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu Madety nebo z důvodu plnění právních povinností, anebo

 • na základě souhlasu subjektu osobních údajů.

A) Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy

Madeta zpracovává základní identifikační a kontaktní údaje za účelem jednání o uzavření kupní nebo jiné smlouvy, plnění smlouvy nebo její správy, a to v těchto případech:

 • subjekt údajů je obchodním partnerem Madety,

 • subjekt údajů je osobou, jež se stravuje v některé z jídelen společnosti Madeta

 • subjekt údajů se registruje a vytvoří si uživatelský účet v e-shopech www.eshopmadeta.czwww.madeta-velkoobchod.cz, kdy Madeta zpracovává osobní údaje za účelem řádného vedení a správy účtu,

 • subjekt údajů si objedná zboží v e-shopech www.eshopmadeta.czwww.madeta-velkoobchod.cz,

 • subjekt údajů si objedná zboží v e-shopu www.lipanek.cz,

 • subjekt údajů objedná zboží prostřednictvím call centra Madety.

B) Zpracování osobních údajů z důvodů oprávněných zájmů Madety

V takovém případě je zpracování osobních údajů společností Madeta nezbytné z důvodů jejich oprávněných zájmů, přičemž se jedná o tyto případy:

 • Osobní údaje související s uzavřením a plněním smlouvy. Jedná se zejména o osobní údaje osob, které nejsou přímo smluvní stranou smlouvy, ale ve smlouvě vystupují jako kontaktní osoby, odpovědné osoby atd.,

 • Osobní údaje návštěvníků webových stránek Madety, které slouží ke zjišťování chování návštěvníků webů za účelem zlepšování a přizpůsobování webů, sledování jejich návštěvnosti, zacílení reklamy, testování nových funkcí a aplikací webu a předcházení útokům na webové stránky Madety. V tomto případě zpracovává Madeta osobní údaje prostřednictvím souboru cookies nebo prostřednictvím IP adresy. Cookies jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek Madety, a proto tyto údaje zpracovává společnost Madeta na základě jejího oprávněného zájmu.

 • Realizace přímého marketingu v souvislosti se zasíláním letákových akcí vztahujících se ke zboží prodávanému na internetových stránkách Madety nebo k zasílání jiných obchodních sdělení. V souvislosti s realizací přímého marketingu má subjekt údajů oprávnění se prostřednictvím odkazu uvedeného v rámci zaslaného obchodního sdělení bezplatně odhlásit z jejich odebírání.

 • Realizace marketingových aktivit se současným naplněním podmínky, že subjekt údajů takové zpracování osobních údajů může vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat. Subjekt údajů má v takovém případě právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že takovou námitku vznese, nebude společnost Madeta dále jeho osobní údaje zpracovávat.

 • Zpracování a uchovávání komunikace z oficiálních stránek Madety a call centra Madety. Madeta uchovává takovou komunikaci v případě jejích oprávněných zájmů, a to zejména v případech, kdy komunikace souvisí s plněním smlouvy, kdy subjekt údajů není smluvní stranou, v případě dotazů a požadavků vznesených subjektem údajů prostřednictvím oficiální elektronické adresy Madety nebo prostřednictvím call centra. Takové záznamy jsou řádně uchovány a chráněny způsobem, který brání přístupu neoprávněných osob.

 • Kamerové systémy, bezpečnostní služba a IT bezpečnost. Společnost Madeta využívá ve svých areálech a výrobních a obchodních prostorách kamerové systémy a bezpečnostní službu za účelem ochrany majetku a zdraví osob nacházejících se ve střežených prostorách. Za stejným účelem zpracovává osobní údaje ze záznamů bezpečnostních kamer.

 • Evidence osob oprávněných nakupovat nestandartní zboží v rámci služeb poskytovaných Madetou vybraným subjektům.

 • Vyřizování dotazů, stížností nebo požadavků zákazníků, spotřebitelů nebo obchodních partnerů.

C) Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Osobní údaje, u nichž se vyžaduje pro jejich zpracování souhlas, zpracovává Madeta pouze a v rozsahu uděleném souhlasem. Účely zpracování osobních údajů, podmínky a délka jejich zpracování se řídí podmínkami uvedenými v příslušném souhlasu a těchto zásadách.

Madeta zpracovává osobní údaje na základě souhlasu zejména v těchto případech:

 • účast ve věrnostním programu „obchod Lipánek“ nebo účast v jiných věrnostních nebo podobných programech,

 • zasílání jiných obchodních a marketingových sdělení.

Udělení souhlasu se zpracováním údajů je dobrovolné a jeho případné neudělení nemá jakýkoliv vliv na zákonná práva subjektů údajů. V případě, že je určitá služba vázána na poskytnutí souhlasu a souhlas nebyl subjektem údajů poskytnut, nemůže být taková služba poskytnuta.

Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat a odvolání souhlasu se žádným způsobem nedotkne zákonných práv a oprávněných zájmů subjektu údajů.

D) Zpracování osobních údajů nevyhnutelné pro plnění právních povinností správce

Ke zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností dochází zejména v těchto případech:

 • zpracování a vyřizování reklamací,

 • plnění povinností uložených právními předpisy, zejména pak zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 586/1992 Sb., o dani z příjmů, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví.

Zpracování z důvodu plnění smlouvy, oprávněných zájmů správce a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností, po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

3. Doba zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy Madeta uchovává takové údaje po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy, tj. po dobu platnosti a účinnosti smlouvy, a dále po promlčecí dobu jakéhokoliv nároku vyplývajícího ze smlouvy. Po uplynutí této doby Madeta osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněna nebo povinna tyto údaje dále zpracovávat na základě jiného právního titulu. Osobní údaje subjektů údajů bude Madeta dále zpracovávat po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud Madeta zpracovává osobní údaje na základě plnění právních povinností, tyto údaje zpracovává po dobu nevyhnutelnou k plnění archivačních povinností vyplývající z platných právních předpisů.

Osobní údaje týkající se zákaznických účtů vedených na internetových stránkách www.madetaeshop.czwww.madeta-velkoobchod.cz bude společnost Madeta uchovávat do doby, než majitel účtu požádá Madetu o zrušení účtu.

V případě, že Madeta zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, takové údaje jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pokud Madeta zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, tak tyto údaje zpracovává po následující dobu:

 • údaje týkající se zákaznických účtů e-shopů nebo věrnostních programů zpracovává Madeta do doby zrušení takového účtu,

 • v případě obchodních sdělení do doby odmítnutí jejich zasílání prostřednictvím odkazu umístěného v zaslaném obchodním sdělení,

 • osobní údaje získané prostřednictvím cookies nebo IP adresy používá společnost Madeta po dobu nejvýše 3 měsíců. Proti takovému zpracování má subjekt údajů právo uplatnit námitku.

4. Subjekty, které se podílejí na zpracování osobních údajů

Kromě společnosti Madeta zpracovávají osobní údaje také jiné subjekty, které Madeta využívá při výkonu své podnikatelské činnosti. Těmito subjekty jsou zejména subdodavatelé, kterými jsou zejména přepravci, dodavatelé, poskytovatelé kurýrních a logistických služeb, účetní společnosti, advokátní kanceláře, firmy nebo podnikatelé, kteří Madetě poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, nebo kteří jsou jejími obchodními partnery.

Pokud tito subdodavatelé zpracovávají osobní údaje subjektů údajů předané společností Madeta, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze a výlučně v souladu s pokyny Madety.

Každý subdodavatel Madety je vybírán s náležitou péčí tak, aby splňoval veškeré zákonné předpoklady, přičemž s každým takovým subjektem uzavírá Madeta smlouvu o zpracování osobních údajů, kde má každý subdodavatel přesně vymezena práva a povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje může Madeta poskytnout také subjektům určeným na ochranu jejich práv nebo jiným subjektům, zejm. správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, pokud to ukládají právní předpisy.

5. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Na základě práva na přístup k osobním údajům má subjekt údajů právo vědět, jaké údaje o něm Madeta zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde tyto údaje získává a komu je předává.

V této souvislosti má subjekt údajů následující práva:

 • právo na potvrzení, zda Madeta zpracovává jeho osobní údaje,

 • právo na přístup k osobním údajům,

 • právo na informace o účelu, způsobu, době a příjemcích osobních údajů,

 • právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že se jedná o první kopii, tato je poskytnuta bezplatně.

Právo na opravu

V případě, že subjekt údajů zjistí, že údaje, které Madeta zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je Madeta bez zbytečného odkladu opravila, případně doplnila. Současně má subjekt údajů povinnost oznamovat změny svých osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, pokud dokáže, že společnost Madeta přestala zpracovávat údaje v souladu s obecně závaznými předpisy. Subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz písemně.

Uplatnění práva na výmaz osobních údajů automaticky neznamená, že Madeta smaže všechny osobní údaje subjektu. Toto právo se neuplatní pouze v případě, že pro zpracování osobních údajů má společnost Madeta jiný právní titul, kterým může být plnění právní povinnosti, plnění smlouvy nebo oprávněný zájem Madety.

Právo na omezení zpracování

Toto právo umožňuje subjektu údajů v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných operací ze strany Madety, a to po omezenou dobu. K takovému omezení zpracování osobních údajů dojde v případě, že:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů,

 • osobní údaje zpracovává Madeta bez dostatečného právního základu,

 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů po dobu šetření námitky.

Právo na přenositelnost

Subjekt údajů má právo na základě žádosti získat osobní údaje, které se ho týkají a které společnosti Madeta poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je jinému správci, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě,

 • zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že ke zpracování jeho osobních údajů neexistuje oprávněný zájem, má právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to písemně.

Právo podat stížnost

Subjekt údajů má vždy právo obrátit se na příslušný dozorový orgán se stížností. Tímto dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na odvolání souhlasu

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat. Odvolání musí být písemné, srozumitelné a určité.

Automatizované zpracování a profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování dat včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.

6. Uplatnění jednotlivých práv

Práva uvedená v 9. bodě těchto zásad může subjekt údajů uplatnit písemně na adrese Rudolfovská tř. 246/83, 370 01 České Budějovice nebo na elektronickou adresu madeta@madeta.cz.

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

0
myslíme na příroduVyhraj s romadurem

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

cscsenensksk