We think of natureDownload catalogue
Madeta.cz

Modernizace odkapních drah

Společnosti MADETA a.s. byl schválen projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
Modernizace odkapních drah

Projekt bude realizován v rámci Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Záměr d) Zpracovatelské podniky velké.

Cíl operace: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Stručný popis a hlavní cíle projektu

Předmětem projektu je zlepšení a větší variabilita technologie výroby modrých sýrů. Jedná se zejména o možnost dostatečného odkapu a prokysání sýrů, dokonalou sanitovatelnost zařízení a zvýšení kapacity zpracování.
Modernizace odkapních drah má zajistit dostatečné prokysání sýrů, které souvisí s homogenní a řízenou teplotou sýrů po dobu zdržení sýrů na drahách. Stejně důležitá je i možnost časové volby otáčení sýrů, která má přímý vliv na tvar sýrů. Další výhodou je dokonalá čistitelnost zařízení, kterou zajišťuje moderní konstrukce zařízení. Hlavním přínosem bude egalizace tvaru a hmotnosti jednotlivých bochníků sýrů. Rozšíření kapacity odkapních drah zajistí vždy technologickou potřebu dostatečného prokysání a odkapání sýrů. Tento projekt jednoznačně povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MADETA a.s. na trhu.
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2022

to the list of Madetovinky...

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

0
We think of natureDownload catalogue

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

cscsenensksk